REGATY‎ > ‎

REGATY OTWARCIA SEZONU JACHTÓW TURYSTYCZNYCH - 2015

Organizator: Sekcja Żeglarska K.S. POSNANIA

Tel., e-mail: 501513124, cg55@akademik.com.pl


1.      Regaty zostaną rozegrane w dniach 02.05.2015 r. na akwenie Jeziora Kierskiego

2.      Biuro regat: Przystań KS POSNANIA w Krzyżownikach

3.      Port regat j.w.

4.      Regaty zostaną rozegrane zgodnie  z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013 – 2016,  Regulaminem rozgrywania i punktacją regat sportowo – rekreacyjnych Pucharu Prezesa WOZŻ, przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.

5.      Regaty posiadają licencję Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

6.      Regaty zostaną rozegrane w klasach: T 1, T 2, T 3, TR, Omega TURYSTYCZNA  . Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte ustala się na 3

7.      Zgłoszenia do regat w dniu 02.05.2015 w godz. 10.00 – 12.00  na drukach dostarczonych przez organizatora lub pobranych ze strony internetowej WOZŻ. 

8.      Instrukcja żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.

9.      Wpisowe do regat wynosi 20 zł od jachtu.  

10.  Pomiary i ważenie –  kontrolne na wniosek komisji sędziowskiej lub na skutek protestu

11.  Otwarcie regat przystań KS POSNANIA godz.12.00

12.  Planowany start do I wyścigu w dniu 02.05.20125 godz. 12.30

13.   Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego.

14.  Przewiduje się rozegranie 3 wyścigów zaliczanych do łącznej punktacji

15.  W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

16.  Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.

17.  Nagrody:

      -   Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I – III otrzymują dyplomy

18.  Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych :

-           Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz. 43 z 2001 r.),

-           Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne.(Dz.U. nr 57, poz.358 z 1997 r.).,

-           Rozporządzenie Ministra Sportu w sprawie uprawiania żeglarstwa z dnia 09.06.2006 ( Dz. U. Nr 105, poz 712 z 2006 r.)

19.  Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia ("obsługiwania urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu.

20.  Jacht zgłoszony do regat musi mieć aktualne ubezpieczenie w zakresie OC.

21.  Zgłaszająca się do regat załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat.

22.  Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami , przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

23.  Regaty są kwalifikacją do Pucharu Prezesa Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 2015

24.  Ogłoszenie wyników o godz. 18.00.

 

 

                                                                                                    Komandor KS POSNANIA

                                                                                                         Cezary Gruszczyński